กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา ข่าว/ประชาสัมพันธ์ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ไม่มีหมวดหมู่

สำรวจความพร้อมและความต้องการของโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในรูปแบบห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนเอกชน รุ่นที่ 2

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน เรื่อง การพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในรูปแบบห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนเอกชน เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2560 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนเอกชน รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี และนักเรียนในโรงเรียนเอกชนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 และจะเปิดรับสมัคร รุ่นที่ 2 ในปีการศึกษา 2563 จึงขอสำรวจความพร้อมและความต้องการของโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการในรุ่นที่ 2 หากโรงเรียนสนใจเข้าร่วมโครงการ ขอให้ส่งแบบสำรวจความพร้อมและความต้องการของโรงเรียน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ไปที่ กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 ทางโทรสารหมายเลข 0 2282 8651 หรือทาง E-Mail : genopec2515@gmail.com หรือทาง QR CODE ด้านล่าง ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563

(เนื่องจากขณะนี้ ยังไม่สามารถจัดประชุมชี้แจงให้แก่โรงเรียนที่มีความพร้อมได้ จึงขยายเวลาส่งแบบสำรวจไปจนกว่าสถานการณ์โควิดจะคลี่คลายลง)

หนังสือถึงโรงเรียนเอกชน

หนังสือถึงศึกษาธิการจังหวัด/ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชน

แบบสำรวจความพร้อมและความต้องการของโรงเรียน

 

แบบสำรวจออนไลน์
https://qrgo.page.link/nbaji
ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียน
https://qrgo.page.link/EsGf9