เรื่องเด่น ประเด็นร้อน เรื่องเด่น ประเด็นร้อน

การประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนสามัญ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

– แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ และตัวอย่างการกรอกแบบประเมิน <<CLICK

ระบบแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ระบบแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือน

การกำหนดอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณ เพื่อเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน