เรื่องเด่น ประเด็นร้อน

ประกาศ เรื่อง การพัฒนาครูโรงเรียนเอกชนเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 : การอบรมครูแบบทางเลือก Shopping List

ดาวน์โหลดประกาศ เรื่อง การพัฒนาครูโรงเรียนเอกชนเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21

ดาวน์โหลดหลักสูตรการอบรมครูแบบทางเลือก (Shopping List)

ข้อมูลเพิ่มเติมการอบรมครูแบบทางเลือก (Shopping List)

ช่วงระยะเวลาการจัดอบรม

  • ระยะที่ 1 ช่วงปิดภาคเรียน ประมาณปลายเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน 2563
  • ระยะที่ 2 ช่วงเดือนตุลาคม 2563

สถานที่จัดอบรม

  • สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเอกชนในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

จังหวัดหลักในการจัดอบรม

  • ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
  • ภาคใต้ จังหวัดสงขลา
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครราชสีมา
  • ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร

***หมายเหตุ ***

  1. ข้อมูลเพิ่มเติมการอบรมครูแบบทางเลือก (Shopping List) ข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
  2. รายละเอียดเกี่ยวกับวัน เวลา และสถานที่ในการจัดอบรมแต่ละหลักสูตรจะแจ้งให้ทราบต่อไป