สช.จังหวัด

สช.จ.ปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจแนวทางการใช้หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ ในสังกัด สช.อ.ยะรัง

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายพนม อินทันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจแนวทางการใช้หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ ในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะรัง พร้อมนายสุรเดช หมู่เก็ม ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะรัง เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรสถานศึกษาที่ถูกต้องให้กับโรงเรียน และเป็นไปในทิศทางเดี่ยวกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะรัง