ไม่มีหมวดหมู่

ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ

 

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นายณรงค์ ดูดิง
ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(คุณหญิงกัลยา​ โสภณพนิช)

ดร.กมล รอดคล้าย
ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(นางกนกวรรณ วิลาวัลย์)

นายอนุชา บูรพชัยศรี
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(คุณหญิงกัลยา​ โสภณพนิช)

นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(นางกนกวรรณ วิลาวัลย์)

นายประเสริฐ บุญเรือง
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ดร.สุภัทร จำปาทอง
เลขาธิการสภาการศึกษา

นายณรงค์ แผ้วพลสง
เลขาธิการคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ
เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน