กลุ่มงาน สช. กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) การประเมินคุณภาพผู้เรียน (O-NET, NT, อ่านออกเขียนได้, ข้อสอบมาตรฐานกลาง) กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา ข่าว/ประชาสัมพันธ์ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ วิชาการและหลักสูตร หนังสือราชการ

แนวทางการให้บริการข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวทางการใช้ข้อสอบในการสอบปลายปีของผู้เรียน ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และใช้ประเมินนักเรียนทุกคน ทุกโรงเรียน และทุกสังกัด โดยให้สถานศึกษาเป็นผู้กำหนดสัดส่วนในการใช้ข้อสอบมาตรฐานกลางเองตามความเหมาะสม จึงขอให้โรงเรียนกรอกข้อมูลการเลือกใช้ข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปี ผ่านแบบสำรวจข้อมูลออนไลน์ได้ที่ https://cutt.ly/0eTjnNa หรือ ลิงค์กรอกแบบสำรวจด้านล่างนี้ ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย