สช.จังหวัด

ผู้บริหารและบุคลากร สช. 4 อำเภอ จ.สงขลา ลงพื้นที่ตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อน ภาคเรียนที่ 1/2561

วันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน 2561 คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอทั้ง 4 อำเภอ (จะนะ นาทวี เทพา สะบ้าย้อย) ลงพื้นที่ตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อนในโรงเรียนเอกชนเขตพื้นที่พิเศษจังหวัดสงขลา ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 เพื่อให้การเบิก-จ่ายเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย ค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ

ภาพ : สช.อำเภอ 4 อำเภอ