กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์ หนังสือราชการ

การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ตามโครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี

ด้วยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ได้กำหนดจัดกิจกรรมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ตามโครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือ เนตนารี เป็นผู้มีระเบียบ มีวินัย เข้มแข็งอดทน เสียสละ สอดคล้อง ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการรับสมัครและประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ดังนี้

๑.  เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๑ รับสมัครเฉพาะโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ  หมดเขตรับสมัครวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๒.  เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร รับสมัครโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร  หมดเขตรับสมัครวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑

หนังสือแจ้งโรงเรียนเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร