กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์ หนังสือราชการ

ขอส่งประเด็นสื่อสารหลัก ๖๖ ข้อ (Key Message) เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน

ด้วยกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัยร่วมกับคณะกรรมการวิชาการและกำกับทิศ  และคณะอนุกรรมการวิชาการ เรื่อง ความรอบรู้และการสื่อสารสุขภาพ ดำเนินการจัดทำประเด็นสื่อสารหลัก ๖๖ ข้อ  (Key Message) “Thai Health Literacy ๖๖” ตามกรอบข้อเสนอระบบพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพไทยแบบบูรณาการ ๓ มิติ ๔ ระบบ คือ ระบบการส่งเสริมสุขภาพ ระบบการป้องกันโรค ระบบการคัดกรองและเลือกรับผลิตภัณฑ์สุขภาพ และระบบบริการทางการแพทย์

จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประเด็นสื่อสารหลัก ๖๖ ข้อ (Key Message) “Thai Health Literacy ๖๖” ให้ผู้บริหารโรงเรียนทราบ ทั้งนี้ โรงเรียนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดประเด็นสื่อสารหลักได้ที่เว็บไซต์ http://dohhl.anamai.moph.go.th  ในหัวข้อ ดาวน์โหลดเอกสาร

หนังสือแจ้งโรงเรียน