กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์ ผู้บริหาร สช. หนังสือราชการ

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพเป็นครูแกนนำเพื่อการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม”

ขอเชิญโรงเรียนเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครสมัครเข้าร่วมเป็นโรงเรียนแกนนำ โรงเรียนคุณธรรม และพิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพื่อเป็นครูแกนนำ จำนวน ๒ คน ส่งแบบตอบรับการเข้าอบรมไปยังกลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ letteropec@gmail.com ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจะรับผิดชอบค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตลอดการอบรม

หนังสือแจ้งโรงเรียน

รายละเอียดโรงเรียนคุณธรรม

กำหนดการ

แบบตอบรับ