ไม่มีหมวดหมู่

ประกันคุณภาพภายใน (โรงเรียนนอกระบบ)

งานประกันคุณภาพภายใน

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ( หมวด6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพ )

Downloads

ส่วนที่ 1 เอกสารที่โรงเรียนต้องจัดทำ

เอกสาร Downloads สำหรับ สพป. ใช้ออกตรวจติดตามประเมินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนนอกระบบ

ส่วนที่ 2 เอกสารสำหรับคณะกรรมการตรวจติดตามฯ

(สพป. และ สช.จังหวัด ต้องส่งแบบนี้ของทุกโรงเรียนที่ตรวจมายัง กร. ด้วย)

แบบรายงานการตรวจติดตาม (สพป. และ สช.จังหวัด ต้องส่งแบบนี้ที่สรุปว่าตรวจกี่โรงเรียนมาพร้อมแบบสรุปผลด้านบน )

รายชื่อโรงเรียนนอกระบบที่ผ่านประกันคุณภาพภายใน

หน้า 1-8 หน้า 9-16

  • โรงเรียนที่ผ่านประกันคุณภาพปี พ.ศ. 2558

หน้าที่ 1 หน้าที่ 2 หน้าที่ 3 หน้าที่ 4 หน้าที่ 5 หน้าที่ 6  หน้าที่ 7

หน้าที่ 8 หน้าที่ 9 หน้าที่ 10  หน้าที่ 11 หน้าที่ 12  หน้าที่ 13 หน้าที่ 14

เอกสารประกอบการบรรยายการอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน

โรงเรียนนอกระบบ ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินท์

ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2560