กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) เรื่องเด่น ประเด็นร้อน เรื่องเด่น ประเด็นร้อน ไม่มีหมวดหมู่

การใช้รูปแบบรายงาน (SAR) 
หนังสือแจ้งโรงเรียน 

หนังสือแจ้ง ศธจ./สช.จังหวัด


ดาวน์โหลดรูปแบบ (SAR) ปีการศึกษา 2562 ตรงนี้คะ
มีการปรับแก้ไข 30 มีนาคม 2563

 

       ดาวน์โหลดคู่มือนิเทศ

 

  ดาวโหลดไฟล์

 

 


สำหรับโรงเรียนที่ยังไม่ส่ง SAR 2561 ให้ใช้รูปแบบด้านล่างนี้คะ


ระดับปฐมวัย
ดาวโหลดไฟล์.docดาวโหลดไฟล์.pdf

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดาวโหลดไฟล์.docดาวโหลดไฟล์.pdf

ดาวน์โหลดเอกสารการอบรมโรงเรียนเอกชนต้นแบบการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ ในรอบส่วนภูมิภาค 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 3-4, 9-10 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร ได้ดังนี้
กรอบแนวทาง ปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน PPT
กรอบแนวทางปฐมวัย pdf.
กรอบแนวทางขั้นพื้นฐาน pdf.
ความเชื่อมโยงการประกันคุณภาพภายในสู่ภายนอก pdf.
การใช้หลักฐานอ้างอิงข้อมูล ระดับปฐมวัย pdf.
การใช้หลักฐานอ้างอิงข้อมูล ระดับขั้นพื้นฐาน pdf.
การวิเคราะห์มาตรฐานPPT

 

การอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โรงเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารการจัดอบรมฯ ได้ตามหัวขัอด้านล่างนี้
การประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่การศึกษาเอกชน โดย ผชช.ประยูร  หรั่งทรัพย์
ความสำคัญและความจำเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนเอกชน โดย อ.ไพเราะ
มาตรฐานการศึกษา คำอธิบาย และระดับคุณภาพ โดย อ.สยาม
การกำหนดมาตรฐานการศึกษา ( ตอนที่ 1 ) โดย อ.ไพเราะ
แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ( ตอนที่ 2 ) โดย อ.ไพเราะการดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ( ตอนที่ 3 ) โดย อ.สุเชษฐ และ อ.สยาม
การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ( ตอนที่ 4 – 5 ) โดย ผศ.ดร.วรรณภร  ศิริพละ
การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ( ตอนที่ 6 ) (SAR) โดย อ.สยาม
การพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  ( ตอนที่ 7 ) โดย อ.ไพเราะ
การพัฒนานวัตกรรม  โดย อ.อภิวันทน์  พินทอง
แบบรายงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ

รับชมการประกันคุณภาพแนวใหม่
1. ประกาศ สช. เรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน คลิกที่นี่
2. กฏกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 คลิกที่นี่
3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษา  คลิกที่นี่