งานบริการ ไม่มีหมวดหมู่

ประกันคุณภาพภายใน (โรงเรียนนานาชาติ)

กลุ่มมาตรฐานการศึกษา กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ

1. กฏกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 คลิกที่นี่

2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวปฏิบัติในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ คลิกที่นี่

3. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศและต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 คลิกที่นี่

4. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง แนวปฏิบัติการประกันคุณภาพและการรับรองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ คลิกที่นี่

5. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง การรับรองวุฒิการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ พ.ศ. 2560 คลิกที่นี่

6. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง การรับรองวุฒิการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) คลิกที่นี่

7. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี พ.ศ. 2546 คลิกที่นี่

8. เอกสารแนวดำเนินการเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี คลิกที่นี่

9. แบบรายงานการประเมินตนเอง SAR สำหรับโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ

แบบฟอร์ม New คลิกที่นี่ (Word)

แบบฟอร์ม New คลิกที่นี่ (PDF)

10. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง แนวทางการเทียบชั้นการศึกษาและอายุนักเรียนของโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติและการศึกษาตามระบบการศึกษาของไทย คลิกที่นี่