นักเรียนดี-โรงเรียนเด่น

นักเรียนชนะการแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนเอกชน ระดับชาติ กระทรวงศึกษาธิการ

นักเรียนชนะการแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนเอกชน ระดับชาติ กระทรวงศึกษาธิการ