Menu Close

การดำเนินโครงการแผนปฏิบัติงานประจำปี 2564

การดำเนินโครงการแผนปฏิบัติงานประจำปี 2564 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนในการแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการ การเฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน

เรียน ศึกษาธิการจังหวัด/ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ ขยายเวลารับเอกสารคำขอโครงการและกิจกรรมถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564

https://www.pourhauslakewood.com