Menu Close

การดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกพื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม

การดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกพื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม

เรียน ศึกษาธิการจังหวัด/ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร

ประกาศคณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกพื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม

รายละเอียดการจัดสรรพื้นที่ โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม (dld.go.th)

เพิ่มเติมพื้นที่จัดสรรโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี

รายชื่อจังหวัดตามกลุ่มพื้นที่1-5


การขอรับเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม (นม) โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกพื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม

เรียน ศึกษาธิการจังหวัด/ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร

ตัวอย่างคำขอรับเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม (นม) โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกพื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม

ตัวอย่างแบบสรุปจำนวนนักเรียนและจำนวนเงินโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกพื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม

บัญชีรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายเขตโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร

บัญชีรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายจังหวัดส่วนภูมิภาค

https://www.pourhauslakewood.com