Menu Close

แจ้งผลการประกวดบทกลอนไฮกุ ประจำปี 2564-2565

          สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ ร่วมกับเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จัดโครงการประกวดบทกลอนไฮกุสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีอายุไม่เกิน 15 ปี ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีบทกลอนที่ส่งเข้าประกวด จำนวนทั้งสิ้น 409 บท จาก 60 โรงเรียน และขณะนี้ ได้พิจารณาตัดสินบทกลอนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกจำนวนทั้งสิ้น 25 คน

          สำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศดีเด่น จำนวน 5 คน จะได้รับโล่รางวัลประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง 25 คน จะได้รับรางวัลอันได้แก่ ทุนการศึกษา 1,500 บาท (สำหรับรางวัลผู้ชนะเลิศดีเด่น จำนวน 5 คน) และทุนการศึกษา 1,000 บาท (สำหรับผู้ได้รับการคัดเลือกอีก 20 คน) พร้อมใบประกาศเกียรติคุณจากสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ และเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ พร้อมของที่ระลึกจากประเทศญี่ปุ่น

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ โทร. 0-2134-2122 หรือเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ โทร. 0-2260-8560-4

ประกาศผลงานที่ได้รับคัดเลือก คลิก

https://www.pourhauslakewood.com