Menu Close

การจัดส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ๖ ภาคเรียน ของผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหัวด ยกเว้น กรุงเทพมหานคร สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส/ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

https://www.pourhauslakewood.com