Menu Close

ขอเชิญชวนเข้าร่วมประกวดเรียงความ โครงการเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ด้านการพัฒนาการศึกษา

          สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง จัดโครงการเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ด้านการพัฒนาการศึกษา โดยการประกวดเรียงความ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาผ่านงานเขียน รวมถึงให้ตระหนักและเข้าใจถึงพระปณิธานของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ที่ทรงมีต่อคณะสงฆ์และการศึกษาของประเทศ ผ่านการศึกษาพระประวัติและพระกรณียกิจ รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองในโอกาสทรงได้รับยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลก ผู้มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาการศึกษา จากองค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)

          ผู้สนใจ สามารถส่งเรียงความเข้าประกวดทางไปรษณีย์มาที่ ฝ่ายวิชาการ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง อาคารหอสมุดมหามกุฏราชวิทยาลัย หน้าวัดบวรนิเวศวิหาร เลขที่ 287 ถนนพระสุเมรุ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิชาการ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง โทรศัพท์ 085-420-4444 (พระศรีภัททิยบดี)

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

https://www.pourhauslakewood.com