Menu Close

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการสำรวจแววความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญา

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้กำหนดจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการสำรวจแววผู้มีความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญา จำนวน 2 รุ่น
รุ่นที่ 1 ระดับประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 26 – 27 ส.ค. 65 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส เขตราชเทวี กทม.
รุ่นที่ 2  ระดับมัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ 10 – 11 ก.ย. 65 ณ โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อินน์ เขตพญาไท กทม.

กลุ่มเป้าหมายครูแนะแนว หรือครูประจำชั้น หรือครูประจำวิชาในโรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษา โรงเรียนละ 2 คน และระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนละ 2 คน โดยตอบรับเข้าร่วมอบรมภายในวันที่ 19 ส.ค. 65 ตาม Link ลงทะเบียนด้านล่าง
**สช. รับผิดชอบค่าอาหารและค่าที่พักตลอดการอบรม**

ลงทะเบียน รุ่นที่ 1 ระดับประถมศึกษา

ลงทะเบียน รุ่นที่ 2 ระดับมัธยมศึกษา

หนังสือเชิญอบรม

ตรวจสอบรายชื่อผุู้เข้าอบรม รุ่นที่ 1 ระดับประถมศึกษา

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรม รุ่นที่ 2 ระดับมัธยมศึกษา

สอบถามรายละเอียดการอบรมเพิ่มเติม ทาง Open Chat กลุ่มพัฒนาคุณาพการศึกษา

https://www.pourhauslakewood.com