Menu Close

ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ภายใต้การนับชั่วโมงกิจกรรมสาธารณะระหว่าง กองทุนการออมแห่งชาติ กับ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ด้วยกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เป็นหน่วยงานของรัฐจัดตั้งขึ้นพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิกและเพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบำนาญและให้ประโยชน์ตอบแทนแก่สมาชิกเมื่อสิ้นสมาชิกภาพ โดยได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๘๐) ซึ่งสิทธิการได้รับเงินสมทบจากรัฐบาล ช่วงอายุ ๑๕-๓๐ ปี รับเงินสมทบสูงสุด ๖๐๐ บาทต่อปี คิดเป็น ๕๐% ของเงินสะสม ช่วงอายุ ๓๐-๕๐ ปี รับเงินสมทบสูงสุด ๙๖๐ บาทต่อปี คิดเป็น ๘๐% ของเงินสะสม และช่วงอายุ ๕๐-๖o ปี รับเงินสมทบสูงสุด ๑,๒๐๐ บาทต่อปี คิดเป็น ๑๐๐% ของเงินสะสม ซึ่งปัจจุบัน กอช. มีสมาชิกรวมทั้งสิ้น ๒.๔ ล้านคน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔)

เพื่อเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันและส่งเสริมการออมสร้างหลักประกันบำนาญให้แก่ประชาชนและเป็นการสร้างวินัยการออมให้กับประชาชนคนไทยตั้งแต่วัยเรียนจนถึงวัยทำงาน ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการออมเงินไว้ใช้เกษียณ และเพื่อเป็นการดำเนินการเชิงรุกในการเพิ่มสมาชิก กอช. โดย กอช. ได้ทำการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการส่งเสริมการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ภายใต้การนับชั่วโมงกิจกรรมจิตสาธารณะระหว่าง กองทุนการออมแห่งชาติ กับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เมื่อวันอังคารที่ ๒ มิถุนายน ๒๖๖๔ ที่ผ่านมา ให้ได้รับผลประโยชน์ ในรูปแบบเงินบำนาญเพื่อสร้างความเสมอภาค และความเป็นธรรมในการดูแลจากภาครัฐอย่างทั่วถึง อันเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่กู้ยืมเงินกับ กยศ.

ทั้งนี้ หากนักเรียน นักศึกษา ภายใต้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการดังกว่าว สามารถสมัครผ่านทางช่องทางแอพพลิเคชั่น กอช. โดยสามารถส่งเงินออมสะสมกับ กอช. ๑ ครั้งนับชั่วโมงกิจกรรมจิตสาธารณะเป็น ๑ ชั่วโมง และใส่รหัสโครงการคำว่า กยศ. ทุกครั้งที่นำส่งเงินออมสะสม หรือถ้านักเรียนที่มีการออมต่อเนื่องอย่างน้อย ๔ ครั้งต่อปี กอช. สามารถออกใบเกียรติบัตรรายบุคคลในรูปแบบดิจิตอล ให้กับนักเรียน นักศึกษา ได้เลย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ นางสาวปวันรัตน์ อัศวจินดา เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายส่งเสริมการออม ๒ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๐๔๙-๙๐๐๐ ต่อ ๖๐๙ หรือหมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๐-๙๖๒-๖๒๖๓

https://www.pourhauslakewood.com