Menu Close

การยืนขอรับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การยืนขอรับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประชาสัมพันธ์ ศธจ./สช.จังหวัดและ รร.เอกชน
โรงเรียนที่ประสงค์จะยื่นขอรับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขอให้บันทึกข้อมูลนักเรียนทุกคนที่ขอรับเงินอุดหนุนกรณีทุพโภชนาการหรือขาดแคลน ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2564 หากเกินระยะเวลาที่กำหนดโรงเรียนจะไม่สามารถดำเนินการบันทึกข้อมูลดังกล่าวได้ โดยโรงเรียนสามารถพิมพ์รายงาน อว.สช. 1, อว.สช. 2, อว.สช. 5 และอว.สช. 6/1, 6/2 ได้ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 แล้วส่งให้ สช. / ศธจ. / สช. จังหวัด ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564

เรียน ศึกษาธิการจังหวัด/ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร

https://www.pourhauslakewood.com