Menu Close

วารสาร “เพื่อนพึ่งพา”

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย l หน้าหลัก

         มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ได้จัดทำวารสาร “เพื่อนพึ่งพา” ฉบับเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2563 เผยแพร่กิจกรรมของมูลนิธิฯ เพื่อส่งเสริมให้สังคมไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการและป้องกันภัยพิบัติ และส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการบริหารจัดการภัยพิบัติอย่างยั่งยืน          

ผู้สนใจ สามารถดาวน์โหลดวารสารดังกล่าวได้ ที่นี่ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกบริหารภาพลักษณ์องค์กร มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โทร. 0 2054 6546

https://www.pourhauslakewood.com