Menu Close

การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ส่วนภูมิภาค (เพิ่มเติม)

เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ส่วนภูมิภาค (เพิ่มเติม)

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด/ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

รายละเอียดประกอบการเบิกจ่าย

*หมายเหตุ โอนเงินวันที่ 8 เมษายน 2564

https://www.pourhauslakewood.com