Menu Close

การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 2

เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 2

เรียน ศึกษาธิการจังหวัด/ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีการจัดสรรเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนเอกชน

หมายเหตุ 1. โอนเงินวันที่ 17 มิถุนายน 2565
2. จัดส่งเอกสารผ่าน E-doc

https://www.pourhauslakewood.com