Menu Close

การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 1 ครั้งที่ 2 (โรงเรียนการกุศล)

การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 1 ครั้งที่ 2 (โรงเรียนการกุศล)

เรียน ศึกษาธิการจังหวัด/ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน

หมายเหตุ โอนเงินวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

https://www.pourhauslakewood.com