Menu Close

ขยายเวลาการยื่นคำขอรับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ขยายเวลาการยื่นคำขอรับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เรียน ศึกษาธิการจังหวัด/ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ โรงเรียนสามารถบันทึกข้อมูลในระบบpsisได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

https://www.pourhauslakewood.com