Menu Close

สช. ร่วมมือ สสวท. จัดค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ “Exploring New Challenging Land”

          (17 มิ.ย.65) นายประยูร หรั่งทรัพย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ “Exploring New Challenging Land” โดยมี นางสาวรัชดา ยาตรา ผู้อำนวยการฝ่ายโอลิมปิกวิชาการและอัจฉริยภาพ และคณะวิทยากรจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครูและนักเรียนในโรงเรียนเอกชนที่เข้าร่วมโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และโรงเรียนที่สนใจ ณ โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อินน์ พระรามหก เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

          นายประยูร หรั่งทรัพย์ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะจำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 โดยได้กำหนดนโยบายการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้มีการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาผู้เรียนในรูปแบบที่หลากหลาย สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 จึงได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เรื่อง การพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในรูปแบบห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนเอกชน ร่วมกับ โรงเรียนเอกชนที่เข้าร่วมโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนระดับประถมศึกษา มีความสนใจการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพิ่มมากขึ้น และเพื่อพัฒนาครูให้สามารถจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาศักยภาพและส่งต่อนักเรียนที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

          สำหรับกิจกรรมค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ “Exploring New Challenging Land” จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2565 รวมระยะเวลา 2 วัน ณ โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อินน์ พระรามหก เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมีความเชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษ จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย นักเรียนและครูในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และโรงเรียนที่สนใจ จำนวน 51 โรงเรียน 153 คน แบ่งเป็นครู จำนวน 51 คน และนักเรียน จำนวน 102 คน

ประกาย ศรีจันทึก : ภาพ/ข่าว

ประชาสัมพันธ์ สช.

https://www.pourhauslakewood.com