Menu Close

การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

รายละเอียดการจัดสรรเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

หมายเหตุ โอนเงินวันที่ 16 ธันวาคม 2564

https://www.pourhauslakewood.com