Menu Close

การจัดสรรเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565

เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565

เรียน ศึกษาธิการจังหวัด/ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

รายละเอียดการจัดสรรเงินอุดหนุนฯ

หมายเหตุ โอนเงินวันที่ 9 สิงหาคม 2565

https://www.pourhauslakewood.com