Menu Close

Engineering My World(สำหรับนักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป)

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าเรียน Engineering My World (สำหรับนักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป) ความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานการทำงาน และประสบการณ์การทำงานเพื่อแก้ปัญหาในสังคมแบบวิศวกรผ่านขั้นตอน Conceive – Design – Implement – Operate, ความรู้เกี่ยวกับสาขาต่าง ๆ ของศาสตร์ทางวิศวกรรมและประเภทปัญหาในสังคมที่เกี่ยวข้อกับศาสตร์นั้น ๆ, การประยุกต์ใช้กระบวนการแก้ปัญหาและแนวคิดทางวิศวกรรม

นำเสนอความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานการทำงาน และประสบการณ์การทำงานเพื่อแก้ปัญหาในสังคมแบบวิศวกรผ่านขั้นตอน Conceive – Design – Implement – Operate, ความรู้เกี่ยวกับสาขาต่าง ๆ ของศาสตร์ทางวิศวกรรมและประเภทปัญหาในสังคมที่เกี่ยวข้อกับศาสตร์นั้น ๆ, การประยุกต์ใช้กระบวนการแก้ปัญหาและแนวคิดทางวิศวกรรม

ผู้ที่ผ่านการเรียนตามข้อกำหนดจะมีสิทธิสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกร่วมกิจกรรม Design Thinking Camp ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ (รายละเอียดเงื่อนไขผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมกิจกรรมจะประกาศให้ทราบทาง www.eng.chula.ac.th)

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://cuneuron.chula.ac.th/course-detail/146

https://www.pourhauslakewood.com