Menu Close

Elementor #27456

ขยายระยะเวลาการอบรมโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ในรูปแบบออนไลน์ และโครงการส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ในรูปแบบออนไลน์

หนังสือแจ้งผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนที่มีครูสมัครเข้าร่วมโครงการ

เข้าระบบอบรม STEM

เข้าระบบอบรม Coding

https://www.pourhauslakewood.com