ขอเชิญโรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนอาหารปลอดภัย (Q Canteen)

ขอเชิญโรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนอาหารปลอดภัย (Q Canteen)

เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง สช. และ มกอช. เพื่อยกระดับอาหารของนักเรียน ให้สะอาด ปลอดภัย ไร้สารปนเปื้อน

สิ่งที่ส่งมาด้วย

https://www.pourhauslakewood.com