Menu Close

สช.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษา (E-SAR) รุ่นที่ 1

          เช้าวันนี้ (7 เม.ย.64) นายประยูร หรั่งทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษา (E-SAR) โรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา รุ่นที่ 1 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบสามารถส่งข้อมูลรายงานผลการประเมินตนเองผ่านระบบสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง โดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการอบรม ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

          นายประยูร หรั่งทรัพย์ กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2564 นี้ สช. ร่วมกับ บริษัท  ซิกม่า ไนช์ อินโนเวชั่น ได้จัดทำระบบการประกันคุณภาพการศึกษา หรือ E-SAR  โดยได้มีการปรับปรุงการส่งรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) จากรูปเล่ม เป็นการส่งข้อมูลลงในระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษา (E-SAR) ซึ่งระบบจะเปิดให้ลงข้อมูลในระบบดังกล่าว ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2564 การอบรมในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบสามารถส่งข้อมูลรายงานผลการประเมินตนเองผ่านระบบสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง และถือได้ว่าการส่งข้อมูลลงในระบบดังกล่าว จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างเที่ยงตรงอีกด้วย

          สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษา (E-SAR) ให้กับโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็นหลักสูตร 1 วัน โดยมีการจัดอบรมให้กับโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร จำนวน 3 รุ่น ระหว่างวันที่ 7 – 9 มิถุนายน 2564 ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร และจัดอบรมในส่วนภูมิภาค จำนวน 14 รุ่น จำนวนรวมทั้งสิ้น 17 รุ่น

ประกาย ศรีจันทึก : ภาพ / ข่าว

ประชาสัมพันธ์ สช.

https://www.pourhauslakewood.com