Menu Close

           กองทุนสงเคราะห์ได้พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเอกชน สามารถตรวจสอบข้อมูลการนำส่งเงินสะสมได้ด้วยตนเอง ผ่านระบบ ออนไลน์ นั้น

           กองทุนสงเคราะห์ได้จัดทำ ระบบตรวจสอบข้อมูลเงินสะสมของผู้อำนวยการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยสามรถเข้าตรวจสอบยอดเงินสะสมได้ผ่านทาง www.dtaf1.org  จึงขอแจ้งกำหนดการเปิดให้ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถเข้าระบบ ตรวจสอบข้อมูลเงินสะสม รายละเอียดตามตารางกำหนดการแนบท้ายประกาศนี้

           ทั้งนี้ หากตรวจสอบข้อมูลการนำส่งเงินสะสม แล้วพบว่าไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้แจ้ง และจัดส่งเอกสารการนำส่งเงินสะสมส่วนของ ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา และเอกสารการนำส่งเงินสมทบส่วนของโรงเรียน พร้อมเอกสารหลักฐานการนำส่งเงิน ( Pay In ) ครบชุด ให้กองทุนสงเคราะห์ผ่านระบบตรวจสอบช้อมูลเงินสะสมของผู้อำนวยการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน (www.dtaf1.org)

https://www.pourhauslakewood.com