Menu Close

ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรมของศูนย์ SEAMEO RECSAM ประจำปี ๒๕๖๔/๒๕๖๕

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจะพิจารณาเสนอชื่อบุคลากรโรงเรียนเอกชนเพื่อสมัครรับทุนฝึกอบรมของศูนย์ SEAMEO RECSAM ประจำปี ๒๕๖๔/๒๕๖๕ หลักสูตรละ ๑ คน

ปิดรับสมัครวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

https://www.pourhauslakewood.com