Menu Close

Download เกียรติบัตรการประชุมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ เรื่อง การพัฒนางานด้านวิชาการในโรงเรียนเอกชน โครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ระหว่างวันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2564 ผ่านระบบ Application Zoom และ Facebook live

ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเกียรติบัตรจะต้องเป็นผู้ที่เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ เรื่อง การพัฒนางานด้านวิชาการในโรงเรียนเอกชน โครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ทั้ง 2 วัน คือวันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2564 ผ่านระบบ Application Zoom และ Facebook Live และลงทะเบียนทำแบบประเมินด้วยข้อมูลส่วนตัวที่เหมือนกันทั้ง 2 วัน หากท่านไม่มีรายชื่อสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา โทรศัพท์ 02 2821000 ต่อ 650 ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เกียรติบัตรผู้เข้ารับการประชุมที่ไม่ได้ทำแบบประเมินและเข้าร่วมประชุมไม่ครบตามที่กำหนด

ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับเกียรติบัตร คลิกที่รูปภาพด้านล่างได้เลยค่ะ

ขั้นตอนการพิมพ์เกียรติบัตรออนไลน์
1. คลิกที่รูปภาพเกียรติบัตรเพื่อพิมพ์เกียรติบัตร
2. เลือกไฟล์จังหวัดของโรงเรียนท่าน แล้วเข้าไปเพื่อค้นหาชื่อ/หรือเลขที่เกียรติบัตร
3. จำเลขหน้าของเกียรติบัตรท่าน แล้วสั่งพิมพ์เกียรติบัตร โดยเลือกพิมพ์หน้าที่เป็นเกียรติบัตรของท่าน เกียรติบัตรจะตั้งค่าขนาดเป็น A4

กรณีไม่มีชื่อในประกาศ มีดังนี้

  1. ส่งแบบประเมินไม่ครบ 2 วัน
  2. ใส่เลขบัตรประชาชน 2 วันไม่ตรงกัน
    กรณีที่ 1 จะไม่ได้รับเกียรติบัตร ส่วนผู้ที่คาดว่าตนเองเข้าข่ายกรณีที่ 2 ให้แจ้ง คำนำหน้านาม ชื่อ สกุล เลขบัตรประชาชน และชื่อโรงเรียน เพื่อตรวจสอบกับฐานข้อมูลอีกครั้งค่ะ โดยส่งข้อมูลได้ทางอีเมล์ genopec2515@gmail.com ค่ะ
https://www.pourhauslakewood.com