Menu Close

ขยายระยะเวลาการรับสมัครเด็กและเยาวชน เพื่อเข้าร่วมโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย ภายใต้หัวข้อ “เด็กอวด (ทำ) ดี” รอบที่ 2

          เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบากของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างรุนแรงในช่วงที่ผ่านมา สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยคณะอนุกรรมการดำเนินโครงการสร้างต้นแบบเยาวชน รักสามัคคีและสำนึกความเป็นไทย “เด็กไทยต้นแบบ” มีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาการรับสมัครของเด็กและเยาวชนที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการฯ รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 – 21 พฤษภาคม 2564 และปรับรูปแบบการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “สร้างสรรค์สังคมไทยด้วยมือเรา” (Coffee talk) ในพื้นที่เป็นรายภูมิภาค ให้เป็นการสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมด และปรับระยะเวลาการจัดสัมมนาดังกล่าว เป็นเดือนมิถุนายน ถึง เดือนกรกฎาคม 2564

          ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมและติดตามข้อมูลข่าวสารโครงการ  ได้ที่เว็บไซต์ www.เด็กอวดทำดี.com , Facebook : เด็กอวดทำดี , Line : @dekshowd หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานโครงการฯ  โทรศัพท์ 02-283-4726, 02-283-4731, 02-283-4744 ในวันและเวลาราชการ หรือโทร. 062-592-0045 นอกเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

https://www.pourhauslakewood.com