Menu Close

ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ผู้ปกครอง และบุคคลแวดล้อม เข้าร่วมการเรียนรู้การรู้เท่าทันดิจิทัล 7 ทักษะ (Digital Literacy Skill)

          กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดทำซอฟต์แวร์ส่งเสริมการเรียนรู้การรู้เท่าทันดิจิทัลสำหรับเด็ก ผู้ปกครอง และบุคคลแวดล้อม เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับการส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อดิจิทัลให้แก่เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง และบุคคลแวดล้อม ที่ครอบคลุมทักษะการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล 7 ทักษะ (Digital Literacy Skill) ทั้งนี้ เมื่อเรียนรู้ครบทุกทักษะแล้ว สามารถปริ้นท์หรือเซฟ (Print  & Save) เกียรติบัตรรับรองการผ่านอบรมออนไลน์

          สำหรับท่านที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://dl.dcy.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน โทร. 0 2651 6507

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

https://www.pourhauslakewood.com