Menu Close

ขอเชิญครูวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน รุ่นที่ 8 โครงการห้องเรียนเคมีดาว

          กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ร่วมกับ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปฏิบัติการแบบย่อส่วนสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา” โดยเป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเพื่อครูวิทยาศาสตร์ เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนมัธยมศึกษามีโอกาสได้เรียนรู้และเกิดความเข้าใจหลักการและทฤษฎีของวิชาวิทยาศาสตร์ได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ผ่านการได้ฝึกทำการปฏิบัติการเคมีด้วยตัวนักเรียนเอง ภายใต้การแนะนำและควบคุมของครูวิทยาศาสตร์ แบบปลอดภัย ประหยัด สะดวก รวดเร็ว และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการอบรมจะจัดอบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting System ระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2564 นี้ สมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

          สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการอบรมดังกล่าว สามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2564 (หรือเมื่อผู้สมัครเต็ม) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-611-7656 อีเมล์ doingsciences@outlook.co.th

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

สมัครเข้าร่วมการอบรม คลิก

https://www.pourhauslakewood.com