Menu Close

การดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

การดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

เรียน ศึกษาธิการจังหวัด/ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดหลักฐานการรายงานผลการดำเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จำนวน 3 ฉบับ

สรุปส่งรายงานการเบิกจ่าย2000 ครั้งที่1

สรุปส่งรายงานการเบิกจ่าย2000 ครั้งที่2

สรุปส่งรายงานการเบิกจ่าย2000 ครั้งที่3

https://www.pourhauslakewood.com