Menu Close

แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19

          สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ได้กำหนดจัด “โครงการส่งเสริมให้สถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19” ให้กับสถานศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประเภทวัตถุประสงค์พิเศษ และด้านการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

          สมศ. จึงขอเชิญชวนรับชมวีดิทัศน์การบรรยาย หัวข้อ “แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19” วิทยากร โดย ดร.นันทา หงวนตัด (รักษาการผู้อำนวยการ สมศ.) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยผู้สนใจสามารถเข้ารับชมวีดิทัศน์ และลงทะเบียนเพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้ ที่นี่

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ภารกิจส่งเสริมและพัฒนาสัมพันธ์ สมศ. โทรศัพท์ 0 2216 3955 ต่อ 152-156, 168 หรืออีเมล์ pprds@onesqa.or.th

https://www.pourhauslakewood.com