มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาตของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

ด้วยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ได้มีหนังสือที่ นร .401.2 (ศบค.)/6742 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2564 แจ้งเรื่องข้อเสนอแนะแนวทางการเปิดโรงเรียนอย่างปลอดภัย คำแนะนำสำหรับโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้สถานศึกษาเอกชนในสังกัดถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการเปิดเรียนการสอน และกระทรวงศึกษาธิการได้แจ้งซักซ้อม
ทำความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2564
ให้เป็นไปตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 25) ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2564
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมกศึกษาเอกชน
จึงขอให้ท่านดำเนินการแจ้งสถานศึกษาเอกชนในสังกัดเพื่อทราบและดำเนินการดังเอกสารแนบ

https://www.pourhauslakewood.com