Menu Close

เชิญเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ เรื่อง การจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ผ่านระบบ Zoom Meeting และ Facebook Live ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2564

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้กำหนดการอบรมออนไลน์ เรื่อง การจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ผ่านระบบ Zoom Meeting และ Facebook Live ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนสามารถให้การช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลถึงการพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม ภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 และเข้าร่วมการอบรมผ่านระบบ Zoom Meeting และ Facebook Live ได้ตาม QR CODE ด้านล่าง

หนังสือถึงศึกษาธิการจังหวัด

หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

หนังสือถึงผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน

กำหนดการอบรม

เอกสารประกอบการอบรม

https://www.pourhauslakewood.com