Menu Close

สช.เร่งพัฒนาหลักสูตรทักษะอาชีพสูงตอบสนองความต้องการตลาดงาน

เมื่อเร็วๆนี้ที่โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ ดร. อรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาหลักสูตรโรงเรียนนอกระบบตามมาตรฐานอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม 2564 ดร. อรรถพล ตรึกตรอง กล่าวว่า สช. ได้ให้ความสำคัญกับการศึกษานอกระบบ ซึ่งถือว่าเป็นการเรียนที่ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนได้ทันทีหลังเรียนจบ โดยขณะนี้ ได้ดำเนินการเร่งพัฒนาการศึกษานอกระบบโดยพัฒนาหลักสูตรทักษะอาชีพสูงตอบสนองความต้องการตลาดงาน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้แทนจากโรงเรียนนอกระบบ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านหลักสูตรจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มาร่วมจัดทำและวิพากษ์หลักสูตรดังกล่าว เพื่อให้ได้หลักสูตรต้นแบบ สช. จำนวน 5 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการตลาดดิจิทัลเพื่อสร้างธุรกิจออนไลน์ หลักสูตรนักสร้างสรรค์เนื้อหา (Content Creator) หลักสูตรบาริสต้า หลักสูตรพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเรือสำราญ และหลักสูตรพนักงานต้อนรับผู้ป่วย โดยหากเมื่อประกาศใช้ได้แล้วโรงเรียนเอกชนนอกระบบสามรถขอใช้หลักสูตรนี้เพื่อนำไปจัดการเรียนการสอนได้ รวมทั้งผู้ที่สนใจก็สามารถเข้าเรียนในหลักสูตรต้นแบบนี้ได้ตามโรงเรียนเอกชนนอกระบบที่ขออนุญาตเปิดสอนได้เช่นกัน

กรรณิกา พันธ์คลอง : ข่าวประชาสัมพันธ์ สช.

กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา : ภาพ

กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ สช.

https://www.pourhauslakewood.com