Menu Close

ขอรับเงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบของโรงเรียนการกุศล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เรื่อง ขอรับเงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบของโรงเรียนการกุศล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด/ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชน

เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนการกุศลในกรุงเทพมหานคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์การอุดหนุนทางการเงินเป็นค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเรียนของโรงเรียนการกุศล พ.ศ.2557

2. เอกสารประกอบการขอรับเงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้าง

แบบคำขอรับเงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบของ โรงเรียนการกุศล

แบบประมาณราคาการก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร

ตารางข้อมูลเบื้องต้นการขอรับเงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเรียน

หมายเหตุ 1.ส่งเอกสารถึง สช. ภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 หากเลยระยะเวลาที่ 2.จัดส่งหนังสือทาง E-doc

ติดต่อสอบถาม สามารถติดต่อได้ที่ 02-2823184, 099-1696129

https://www.pourhauslakewood.com