Menu Close

ปลัด ศธ. “นายสุภัทร จำปาทอง” มอบโล่รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2565 พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนเอกชนนอกระบบ

วันนี้ (12 กุมภาพันธ์ 2565) เวลา 09.00 น. นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานประการเกียรติคุณและวันแห่งความภาคภูมิใจ พร้อมมอบโล่รางวัล ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2565 และใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา โรงเรียนเอกชนนอกระบบ โดยมีนายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายประยูร หรั่งทรัพย์ รองเลขาธิการ กช. นายพรชัย พิศาลสิษฐ์กุล นายกสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) และคณะกรรมการสมาคม พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้เรียนโรงเรียนเอกชนนอกระบบ เข้าร่วมในพิธีฯ ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาเอกชนนอกระบบ ซึ่งเป็นการศึกษาที่ส่งเสริมการประกอบอาชีพ การเรียนรู้ตลอดชีวิต และการเรียนรู้ทุกช่วงวัย ถือได้ว่าเป็นการจัดการศึกษาที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศต่อไปในอนาคตเป็นอย่างมาก และพร้อมที่จะให้การสนับสนุนส่งเสริมโรงเรียนเอกชนนอกระบบต่อไป ตนขอให้ผู้เรียนทุกคนมั่นใจในคุณภาพของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้การรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ ว่าผู้เรียนจะสามารถนำความรู้ที่ได้เรียนในหลักสูตรนั้นๆ ไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ พัฒนาและดำรงชีวิตที่มั่นคง ต่อตนเอง ครอบครัว อีกด้วย และในโอกาสต่อไปตนหวังว่าสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) จะร่วมกันจัดงานที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน สังคม ประเทศชาติ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ให้เกิดพลังความร่วมมือ ช่วยกันขับเคลื่อนการจัดการศึกษาต่อไปในอนาคต ตนขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเอกชนนอกระบบทุกประเภท ที่มาร่วมพิธีฯ ในวันนี้ ที่มุ่งมั่น นำความรู้ ทักษะที่เรียนไปประกอบอาชีพสุจริต และเป็นพลเมืองดีของสังคม ประเทศชาติต่อไป

นายประยูร หรั่งทรัพย์ รองเลขาธิการ กช. กล่าวเพิ่มเติมว่า งานประกาศเกียรติคุณและวันแห่งความภาคภูมิใจ ประจำปี 2565 ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ร่วมกับสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) คัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีความประพฤติดี  มีคุณธรรม และจริยธรรม มีความรู้ในการจัดการบริหารงาน มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลดี ก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อผู้เรียน สังคม และประเทศชาติ อีกทั้งยังเป็นการยกย่อง

เชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ในสังกัด สช. เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนได้ทำสิ่งที่ดีงามนี้ต่อ รวมไปถึงการมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนเอกชนนอกระบบ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษา ทุกประเภท ทุกอาชีพ ส่วนการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ปส.กช.นอกระบบ) ทั่วประเทศ ที่ได้ร่วมกันจัดตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน จากทั่วประเทศ ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่ได้กำหนด โดยในปี 2565 มีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น จากจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ  จำนวน  291 คน ครูผู้สอนดีเด่นจากจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ จำนวน 366 คน และผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเอกชนนอกระบบ จากจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ เข้าร่วมพิธีรับใบประกาศนียบัตร จำนวนทั้งสิ้น  761 คน

นายพรชัย พิศาลสิษฐ์กุล นายกสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย)  กล่าวเพิ่มเติมว่า กล่าวอีกว่า สำหรับงานประการเกียรติคุณและวันแห่งความภาคภูมิใจ ประจำปี 2565 จัดขึ้นระหว่างวันที 12-13 กุมภาพันธ์ 2565 โดยภายในงานได้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข โดยคำนึงถึงมาตรการการคัดกรอง การป้องกันและควบคุมโรคระบาดอย่างเข้มงวด พร้อมทั้งปฏิบัติตามระเบียบ มาตรการป้องกัน และควบคุมโรคระบาด การใช้หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้กำหนดไว้เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ที่เข้าร่วมงานเป็นสำคัญ

ฐิติวัจน์ ชัยกิมานนท์ : ภาพ
ขวัญข้าว แสนบ่อ : ข่าว
กรรณิกา พันธ์คลอง : เรียบเรียง
ประชาสัมพันธ์ สช.

https://www.pourhauslakewood.com