Menu Close

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมโครงการส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ให้มีความรู้ ความเข้าใจ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) และภาษาคอมพิวเตอร์ สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนได้

          สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จึงขอเชิญชวนครูผู้สอนกลุ่มสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖) และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓) เข้าร่วมอบรมตามโครงการดังกล่าว ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๕ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ และอบรมระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการและลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมการอบรมได้ที่ www.codingopec.com

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

– หนังสือแจ้งผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน  >>คลิก<<

– หนังสือแจ้งศึกษาธิการจังหวัด/สช.จังหวัด/ปส.กช.จังหวัด  >>คลิก<<

– โครงการส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)​ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)  >>คลิก<<

– คำชี้แจงการสมัครเข้าร่วมโครงการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)  >>คลิก<<

– แบบตอบรับเพื่อเข้าร่วมอบรม (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)  >>คลิก<< 

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม   >>คลิก<<

https://www.pourhauslakewood.com