Menu Close

ขอเชิญครูผู้สอนกลุ่มสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ระดับประถมศึกษา สมัครเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) หลักสูตร การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรม Scratch โดยกำหนดจัดอบรม จำนวน 4 รุ่น (จำกัดรุ่นละ 125 คน) 4 ภูมิภาค

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) หลักสูตร การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรม Scratch โดยกำหนดจัดอบรม จำนวน 4 รุ่น (จำกัดรุ่นละ 125 คน)  4 ภูมิภาค

* หนังสือถึงศึกษาธิการจังหวัด

* หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

* หนังสือถึงประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด

* หนังสือถึงผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน

กำหนดการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

รายละเอียดการสมัครเข้ารับการอบรม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

https://www.pourhauslakewood.com