Menu Close

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การรับสมัครเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้มีหนังสือประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนเอกชนในระบบประภทสามัญศึกษา พิจารณาส่งครูผู้สอนด้านวิทยาการคำนวณ จำนวน ๑ คนต่อรุ่น และนักเรียน จำนวน ๒ คน ต่อรุ่น สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรม นั้น                   

บัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้พิจารณาคัดเลือกครูและนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อครูและนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม ดังนี้

คลิก รายชื่อครูและนักเรียนระดับระดับประถมศึกษา

คลิก รายชื่อครูและนักเรียนระดับ มัธยมศึกษา

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อ แจ้งยืนยันการเข้าอบรมโดยสแกน QR Code ใน e-mail ของท่านที่แจ้งไว้กับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว
จะถือว่าท่านสละสิทธิ์การเข้าอบรม

https://www.pourhauslakewood.com