Menu Close

เลขาธิการ กช. ร่วมหารือกับเครือข่ายเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนเอกชน

          เมื่อวันที่ 20 ต.ค.2563 นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประชุมหารือ เรื่องการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนเอกชน โดยมี รศ.ดร.เชนินทร์ เชน คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกริก ประธานเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนทั้ง 7 ภูมิภาค และที่ปรึกษาด้านการส่งเสริมและการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมวิเวก ปางพุฒิพงศ์ ชั้น 2 อาคาร สช.

กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ / ข่าว

ประกาย ศรีจันทึก / ภาพ

ประชาสัมพันธ์ สช.

https://www.pourhauslakewood.com